จองห้องพัก


ท่านสามารถติดต่อสำรองห้องพักได้โดยอีเมล์มาที่ subhamitrahotel@yahoo.com
หรือโทรศัพท์ 032-511208, 511487 แฟกซ์ 032-511508